Skip to content

Политика за
защита на лични данни

 1. Общи правила

Когато ползвате интернет страницата  www.silverlinecapital.net  („Интернет страницата“), Силвърлайн Партнърс“ ООД, с ЕИК: 205397700, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. „Кораб планина“ № 8, вх. А, ет. 6, ап. 8 („Силвърлайн“ и „Администратор“) като администратор обработва Вашите лични данни, съгласно приложимите нормативни разпоредби за защита на личните данни.

Тези Правила за защита на личните данни („Правила“) описват какви данни се обработват и за какви цели, както и вашите права, свързани с това обработване.

 1. Лични данни, които обработваме

Събираме и обработваме следните категории личните данни съгласно приложимото законодателство за защита на лични данни:

 • Данни за контакт и данни за идентификация (в т. ч. име, имейл адрес), необходими за отправяне на запитване чрез Интернет страницата ни. Данните за контакт и идентификация са необходими за осъществяване на контакт с Вас и отговаряне на Ваше запитване;
 • Данни за кореспонденция между потребителя на Интернет страницата и Администратора (включително данни, съдържащи се в самата кореспонденция);
 • Данни за взаимодействието на потребителя с Интернет страницата, вкл. IP адрес; лог файлове; идентификатор на устройството; данни от използваните бисквитки (англ. Cookies). Повече информация за технологията на бисквитките и тяхната употреба на Интернет страницата потърсете в Политиката за бисквитки.

Обработваме Вашите лични данни само при наличие на правно основание за това – по Ваше желание или за осъществяване на легитимен интерес на Администратора.

 1. Цел на обработване на личните данни

Силвърлайн обработва личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на отговори на въпроси и запитвания, които ни поставяте, или на Ваши препоръки, коментари, забележки и др.;
 • Решаване на спорове или оплаквания, които се отнасят до или произтичат от дейността на Силвърлайн.
 • За да направим възможно функционирането на нашата Интернет страница. За повече информация, моля вижте Политиката за бисквитки.

Силвърлайн обработва личните данни за изброените по-горе цели на едно от следните законови основания съгласно Общия регламент относно защитата на данните:

 • въз основа на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните;
 • съгласие на субекта на данните – чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент за защита на данните.
 1. Предаване на данните към трети лица

Не прехвърляме и не разкриваме данните, които събираме на нашата Интернет страница на никого извън Силвърлайн без Вашето одобрение, освен в случаите, предписани от закона, или когато е необходимо с цел изпълнението на нашите законови или договорни задължения; или в случаите, когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси и при спазване на предвидените в приложимото законодателство условия.

Ще съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимия за осъществяване на посочените по-горе цели на обработване. Данни, които обработваме въз основа на Вашето съгласие, ще съхраняваме най-късно до оттеглянето на Вашето съгласие.

Ние ще обработваме лични данни, които сме длъжни да съхраняваме, за да спазим законовите си задължения, до изтичане на сроковете за съхранение на данните, определени от съответните разпоредби.

Силвърлайн може да разкрие някои или всички Ваши лични данни на следните получатели, по начин, посочен както следва:

 • На лица, упълномощени да обработват лични данни от името и за сметка на Силвърлайн, съответно на сътрудници и доставчици, без които е невъзможно предоставяне и поддържане на услугите, които се предоставят чрез тези Интернет страница (напр. специалисти по поддръжка на интернет страници и т.н.).
 • На правоприемник или правоприемници, в случай на промени в юридическия статус на Администратора вследствие на преобразуване, преструктуриране или друга промяна на контрола в дружеството.
 • На получатели, спрямо които Силвърлайн е задължен да разкрива лични данни, въз основа на действащото законодателство.

Личните данни, обработвани от Администратора, се съхраняват в България и / или друга държава-членка на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

 1. Права на субекта на данни

Даването на съгласие за обработка на личните данни не е задължително, но отказът за даване на съгласие за обработка на личните данни, както е посочено по-горе, може да възпрепятства потребителя да ползва всички или на някои функционалности, които Интернет страницата предлага, или да направи невъзможно получаването на информация за продуктите/услугите, предлагани от Силвърлайн.

С изпращането на лични данни на Силвърлайн, потребителят не се отказва от правата, гарантирани от законите на Република България, с които се защитават личните данни, особено правото да поиска поправка или заличаване на своите лични данни, ако са непълни, неточни или неверни, или ограничаване на тяхната обработка съгласно приложимите законови разпоредби.

Като субекта на данните имате редица права, включително:

а) Право на достъп:  потребителите, чиито данни се обработват, имат право да получат за това потвърждение, както и достъп до личните данни, които се отнасят до тях, и информация за целите на обработката, за категориите лични данни, за получателите на данните, за периода, за който данните ще бъдат съхранявани и други техни права, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните.

б) Право на поправяне на данните:  потребителите имат право да поискат промяна на неточните лични данни или допълване на непълните данни. Регистрираните потребители във всеки един момент имат достъп до своите данни и могат да ги поправят/променят директно чрез свята потребителски профил.

в) Право на изтриване: при определени обстоятелства потребителите имат право да личните данни, които се отнасят до тях, да бъдат изтрити от Администратора. Регистрираните потребители във всеки един момент могат сами да изтрият своята потребителски профил.

г) Право на оттегляне на съгласието: Потребителите имат право във всеки един момент да оттеглят даденото от тях съгласие за обработка на лични данни.

Ако желаете само да промените настройките на съгласието за търговска комуникация, също можете във всеки един момент самостоятелно да направите това на своя потребителски профил.

д) Също така, при определени обстоятелства потребителите имат право да направят възражение срещу обработката, да поискат  ограничаване на обработката и получаване на личните данни за тях в пригоден за машинно четене формат.

По всички въпроси за защита на личните данни, както и за изпълнението на горепосочените правила, Ви молим да се обърнете на адреса за контакт, посочен в част 6 на тези Правила.

е) Право на възражение пред надзорен орган: ако смятате, че Вашите права са нарушени, имате право да направите възражение пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

 1. Контакт

По всички въпроси и коментари, свързани със защитата на вашите лични данни, както и за реализиране на горепосочените права и искания, можете да се обърнете към нашите служители, отговорни за защита на личните данни, обработвани в „Силвърлайн Партнърс“ ООД, чрез изпращане на имейл на office@silverlinecapital.net или да изпратите искане по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Кораб планина“ № 8, вх. А, ет. 6, ап. 8. „Силвърлайн Партнърс“ООД не отговаря на анонимни запитвания.