Skip to content

Инвестиционен подход

ПОДКРЕПЯМЕ УСПЕШНИ КОМПАНИИ В СТРЕМЕЖА ИМ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЛИДЕРИ

РЕШЕНИЯ,
НЕ ПРОДУКТИ

Предлагаме индивидуални инвестиционни решения за всяка компания в зависимост от бизнес модела, спецификите на индустрията, финансовото състояние и стратегията за растеж.

Предоставяме алтернативни решения за финансиране, които включват мецанин дълг, конвертируеми заеми и дялов капитал, както и комбинации от тях, осигуряващи гъвкавост при структурирането на всяка инвестиция.

Ползотворно сътрудничество

Развиваме дългосрочни бизнес отношения с най-добрите стратегически партньори, като създаваме мрежа за обмен на местен и международен опит в полза на нашите клиенти.

Вярваме, че постигането на изключителни бизнес резултати е възможно единствено посредством сътрудничество и съгласуване на интересите между страните.

УСПЕШНИ ПРАКТИКИ
и Експертиза

Екипът на Silverline Capital обединява опита на доказани експерти в сферата на инвестирането, което ни помага успешно да развиваме компании със сложни бизнес модели и специфични пазарни потребности за:

 • Регионално разширяване, навлизане на нови пазари и/или консолидиране на местния пазар;
 • Повишаване ефективността на каналите за продажби, укрепване на управлението, оптимизиране на вътрешната организация, администрация и оперативните процеси;
 • Подобряване на финансовото управление и въвеждане на стандарти за контрол и отчетност, наравно с най-добрите световни практики;
 • Оптимизиране на основните бизнес процеси и инвестиране в нов производствен капацитет (CAPEX, придобивания, оборотен капитал).

Silverline Capital
on action

Play Video
OUR ENERGY

ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИИ

Растеж

Финансиране на растеж и развитие на нови продукти, пазари или съоръжения

Придобивания

Финансиране на съществуващи частни компании за осъществяване на корпоративни придобивания

Изкупувания
(Buy-outs)

Предоставяне на заместващ капитал за изкупуване на съществуващи акционери

Корпоративно преструктуриране

Финансиране с цел оптимизиране на капиталова структура на компанията и корпоративна реорганизация

ДОБАВЯМЕ СТОЙНОСТ

0+ м.
Евро

Общ размер на инвестиции, осъществени от екипа на Silverline в Централна и Югоизточна Европа

Капитал

0+
Сделки

Реализирани в Централна и Югоизточна Европа, в различни фази от жизнения цикъл на компаниите, в 20+ индустрии

ОПИТ
0+
Партньорства

Обхващащи широка професионална мрежа в България и региона на Централна и Югоизточна Европа

Партньорска мрежа

ИНВЕСТИЦИОННИ КРИТЕРИИ

Silverline Capital има секторно агностичен инвестиционен подход. Ние се фокусираме върху водещи български компании, опериращи в различни икономически сектори. Нуждите на всяка компания са различни, затова ние разглеждаме всяка възможност за инвестиция индивидуално и се стремим да предложим най-доброто финансово решение. С приоритет разглеждаме жизненоважни отрасли за икономиката с потенциал за растеж и амбициозни предприемачи с доказани бизнес модели.

Секторен профил

 • Здравеопазване
 • Транспорт и логистика
 • Производство
 • Търговия на дребно
 • Услуги
 • Промишленост

Основни характеристики на компанията

 • Валидиран бизнес модел със стабилни основи
 • Потенциал за лидерска позиция
 • Устойчиво конкурентно предимство
 • Потенциал за растеж на приходите и печалбата

Собственост

Доказан личностен и бизнес интегритет

Размер на компанията

Приходи, обикновено > 3 млн. евро

Размер на инвестицията

 • От 2.5 до 7 млн. eвро
 • Възможност за ангажиране на допълнителен капитал за по-големи транзакции

Географски фокус

България

Период на инвестицията

Обикновено от 3 до 6 години

Индивидуален подход

 • Мецанин финансиране
 • Подчинен дълг
 • Конвертируем дълг
 • Дялово финансиране

Фактори за устойчивост

Стремим се да поддържаме най-високите етични стандарти и систематично да интегрираме Екологичните, Социалните и Управленски (ЕСУ) стандарти  в процеса ни за вземане на инвестиционни решения, както по време на първоначалния анализ, така и през целия период на инвестицията. Нашият екип редовно ревизира системите и процесите на управление на фонда, което подобрява резултатите за нашите клиенти и инвеститори.

Нашата политика за Екологични, Социални и Управленски (ЕСУ) стандарти е в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2088, одобрения инвестиционен мандат и стратегия на фонда, както и с доказани международни практики.

Европейският Съюз въведе поредица от правни мерки (основната от които е Регламент (ЕС) 2019/2088), съгласно които фонд мениджърите, управляващи инвестиционни фондове, включително алтернативни инвестиционни фондове, следва да осигурят прозрачност относно това дали и как интегрират принципите за устойчивост в своя инвестиционен процес.

За целите на оповестяването, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088, ние не разглеждаме конкретно неблагоприятните въздействия на нашите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, съответно  рисковете за устойчивост не се считат за релевантни за нашите инвестиционни решения и политики поради следните причини:

Силвърлайн Кепитъл управлява алтернативен капиталов и квази-капиталов инвестиционен фонд по смисъла на Директива 2011/61/ЕС, съфинансиран с публични ресурси от Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове („ЕСИФ“), предоставени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014- 2020 („ОПИК“) в съответствие с Приоритетна ос 2 на ОПИК, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на малки и средни предприятия (МСП), както и средства, предоставени от независими частни инвеститори. Фондът е създаден след състезателна обществена поръчка, възложена от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД („ФМФИБ“) като възложител. Фондът е затворен, като капиталът му вече е изцяло ангажиран от инвеститорите.

Интегрирането на рисковете за устойчивост и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в инвестиционния процес не е сред приоритетите на ОПИК за програмния период 2014-2020 г. На тази основа в изискванията на процедурата за обществена поръчка не са включени ЕСУ критерии. Нашите инвестиции следва да отговарят на критериите за допустимост, залегнали във финансовия инструмент съгласно ОПИК и приложимите разпоредби на ЕС, регулиращи ЕСИФ. С оглед на специфичните цели на фонда, ние като негов фонд мениджър не сме изрично задължени, нито целим да интегрираме рисковете за устойчивост по смисъла на чл. 2 (22) от Регламент (ЕС) 2019/2088 в нашите инвестиционни решения във връзка с програмния период 2014-2020 г. на ОПИК, както и да разглеждаме ефектите от тези инвестиционни решения върху факторите за устойчивост.

Интегрирането на рисковете за устойчивост в нашата инвестиционна стратегия ще изисква одобрението на нашите инвеститори, както на ФМФИБ като възложител, така и на частните инвеститори във фонда. Екипът на Силвърлайн Кепитъл работи по предложение, което да бъде отправено към нашите инвеститори за интегриране на рисковете за устойчивост в нашата инвестиционна стратегия.

Въпреки че не даваме приоритет на интегрирането на рисковете за устойчивост в нашите инвестиционни процеси, ние стриктно се придържаме към и спазваме международно признатите кодекси за отговорно бизнес поведение и стандарти за надлежна проверка и отчитане. Силвърлайн Кепитъл систематично включва ЕСУ съображения в инвестиционните решения, както по време на първоначалния финансов и правен анализ, така и през целия период на инвестицията.

прочетете повече